Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

Mateřská škola, Sobotka Jičínská 435,  507 43 Sobotka

příspěvková organizace

 

                                                      Školní řád

Ustanovení:

Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdraví citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování základních životních hodnot a mezilidskýchch vztahů

Zásady a cíle vzdělávání:

Vzdělávání je založeno na zásadách:

- rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy, pleti, pohlaví , jazyka, víry a náboženství národnosti etnického nebo sociálního původu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana,

- zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,

- vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníkůvzdělávání,

- svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání,

- zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu

 a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod,  

hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených školským zákonem a vzdělávacími programy,

rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský životzískávání informací a učení se pro život,

utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,

získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje o bezpečnosti a ochraně zdraví

Vzdělávání poskytované podle školského zákona (č.561/2004Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č.43/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů je veřejnou službou. Mateřská škola má vlastní Školní vzdělávací program předškolní výchovy (ŠVP PV), rodiče jsou se ŠVP PV seznámeni prokazatelně na schůzkách s rodiči v MŠ, rodičům i veřejnosti je ŠVP PV k dispozici na nástěnce ve vstupním prostoru MŠ.

Provoz mateřské školy:

Provoz mateřské školy je celodenní po dohodě se zřizovatelem stanoven na dobu

 od 6,15 do 16,00 hodin.

Podrobnosti o organizaci mateřské školy:

 Školní rok začíná1.září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. Do třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.(dle výjimky se souhlasem zřizovatele může ředitelka školy zvýšit počet dětí na třídu maximáně o čtyři děti více, avšak nesmí být překročena kapacita mateřské školy). Mateřská škola může organizovat školní výlety a aktivity souvisejíí s výchovně vzdělávací činností školy.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte. Do mateřské školy se přijímají děti na základě kritérií ve věku od 3 do 6 let, výjimečně děti mladší 3 let, které se podrobily stanoveným řádným pravidelným očkováním a na doporučení lékaře. K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti v posledním roce před zahájením povinnéš kolní docházky.

Děti se zdravotním postižením se přijímají na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a praktického dětského lékaře. Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok provádí ředitelka mateřské školy zpravidla v měsíci květnu na žádost rodičů a dle platných předpisů (zákon č. 561/2004Sb., ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.,a  novely vyhlášky (č. 214/20012 Sb., ze dne 21. 5. 2012 ve znění pozdějších předpisů). Ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte docházku dítěte do mateřské školy a o uzavření dohody neprodleně informuje rodiče dítěte. Pokud je v MŠ vzdělávano  individuálně integrované dítě, vytváří MŠ podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucím k jeho všestranému rozvoji. Dítě, které se v MŠ vzdělává pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu MŠ a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle §34 odst. 9 školského zákona se zařazuje do téže třídy pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě se započítáva vždy pouze 1 dítě.

Přerušení nebo omezení provozu:

Ředitelka mateřské školy rozhodne po projednání se zřizovatelem rozsah omezení nebo přerušení provozu v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě v mateřské škole nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy lze omezit nebo přerušit i ze závažných důvodů, a to z organizačních a technických příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Stravování dětí:

 Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě s e zákonnými zástupci dětí způsob a rozsah stravování ditěte, tak aby se dítě, je- li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole stravovalo vždy. Stravování dětí a celodenní pitný režimje zabezpečen jiným právním subjektem - Školní jídelnou. Rodiče své děti přihlašují ke stravování a odhlašují ze stravování přímo ve Školní jídelně – (suterén nové budovy) u vedoucí ŠJ paní Elišky Najmonové, nebo telefonicky na čísle 493 571 591.

Ukončení předškolního vzdělávání:

Ředitelka mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání :

-         jestliže dítě bez omluvy zákonného zástupce dítěte nenavštěvuje mateřskou školu po dobu delší než 2 týdny

-         jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

-         jestliže ukončení docházky doporučí v případném zkušebním pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

Rozdělení dětí do tříd:

      MŠ je čtyřtřídní.

      Děti jsou rozděleny do čtyř tříd.

 

      

      1.třída -Včeličky             učitelky:    Veronika Macounová /ředitelka /

                                                                  Mgr. Renata Burešová

       2.třída -  Кrtečci            učitelky:    Mgr. Štěpánka Kubištová

                                                                            Jana Bártová

      3.třída -  Вroučci            učitelky:    Vlasta Jenčková

                                                                  Ladislava Plíšková

      4.třída -  Sluníčka          učitelky :    Svatava Jandíková

                                                                  Jana Vrkoslavová

 

     S dětmi pracuje 8 pedagogických pracovnic, všechny mají příslušné pedagogické vzdělání

     V mateřské škole pracují 2 provozní pracovnice: školnice a uklízečka.

    Docházka dětí:

    Ráno se děti přijímají do mateřské školy od 6,15 do 8,00 hodin. Pozdější příchod je možný, ale nutno hlásit učitelce předem. Z bezpečnostních důvodů se budova zamyká.

    Rodiče využívají dva vchody.

    Od 6,15 do 6,30 hodin, případně do příchodu další učitelky nejdéle do 7,00 hodin se děti schází v 1. a 2. třídě a odpoledne se děti rozchází po15,00 hodině, případně po 15,30 hod.z  1. a 2. třídy.  

    Zákonní zástupci dítěte předávájí své děti přímo učitelce, nenechávají dítě v šatně samotné.

    Předávání dítěte rodičům nebo rodiči pověřené osobě (na zkladě pověření, zmocnění je možné již od 12,00 hodin, a od 14.30 hodin po dohodě s učitelkou. Rodiče omluví ne-přítomnost dítěte ústně nebo telefonicky na číslo 493 571 582, při delší nepřítomnosti (déle než 2 týdny písemně). Onemocní- li dítě v mateřské škole, provede učitelka hlášení rodičům pokud je možné ihned.

   Bezpečnost a ochrana dětí:

   Mateřská škola podporuje bezpečnost a ochranu dětí a realizuje preventivní strategie, má vypracovaný  školní preventivní program.

   Za bezpečnost a ochranu dětí odpovídá učitelka mateřské školy od doby převzetí dítěte od jeho zákonného zástupce nebo jim pověřené nebo zmocněné osoby až do doby předání dítěte jiné učitelce nebo zákonnému zástupci dítěte.

    Předat dítě  pověřené nebo zmocněné osobě lze jen na základě písemného pověření nebo zmocnění vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

    Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí provádí učitelky při příchodu dítěte do mateřské školy zdravotní filtr. Rodiče dítěte oznámí učitelce veškeré změny v  rodině.

    Učitelka poučí děti o případném nebezpečí, možnosti úrazu, dodržuje stanovena pravidla a předpisy Bozp, Po.

    K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanovuje ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického  pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

    Ředitelka mateřské školy může výjimečně zvýšit počty dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání na jednu učitelku nejvýše však o 8 dětí více. Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech , např.sportovních činnostech určuje ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dalšího pedagogického pracovníka, případně jinou zletilou osobu,která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

   Při případném úrazu dítěte poskytne dítěti učitelka okamžitou první pomoc, provede hlášení  rodičům, ředitelce a zajistí doprovod dítěte k lékaři.

   Úraz zaznamená do knihy úrazů a vyplní tiskopis o úraze dítěte. Rodiče dítěte hlásí výskyt nemoci dítěte / infekce/ a u infekce předloží učitelce potvrzení od lékaře.

   Bezpečnost a ochrana zdraví (§29 zákona 561/2004 Sb.,)

   Mateřská škola je povinna při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálněpatologických jevů. Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění BOZ( poučení dětí učitelkami). Mateřská škola vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo dle odst. 2 §29 a zasílá záznam o úrazu stanoveným institucím. Děti jsou pravidelně poučovány o bezpečnosti při činnostech v mateřské škole, při pobytu na zahradě, hřišti i okolí MŠ.

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí (§21 a §22 zakonač. 561/2004 Sb.,)-

Zákonni zástupci dětí mají právo na vzdělávání svých dětí podle zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rodiče i děti mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.Rodiče i děti mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnostem, týkajících se podstatných záležitosti vzdělání.Vyjádřením dětí je věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Zákonni zástupci nezletilýchdětí jsou povinni informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotní obtížnosti dítěte nebo jiných závažných skutečností, které by mohli mít vliv na vzdělání jejich dětí. Ve vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami poskytuje MŠ tak,    že formy a metody vzdělávání odpovídají potřebám dětí.

 Materiální podmínky:

  Učitelky vytvářídětem vhodné podmínky pro jejich činnosti a aktivity.

   Všichni zaměstnanci mateřské školy chrání a šetří majetek mateřské školy a jsou ředitelkou mateřské školy poučeni o způsobu zacházení s majetkem mateřské školy.

   Rodiče i děti jsou pedagogickými pracovnicemi poučeni o způsobu zacházení s zařízením a majetkem mateřské školy.(§30 zák. 561/2004 Sb.(školský zákon).

 Úplata za předškolní vzdělávání:

  Rodiče platí podle zákona č.561/2004Sb.,(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů pravidelně stanovenou úplatu za předškolní vzdělávání.

 Způsob úhrady se provádí hotovostně, případně bezhotovostně na běžný účet MŠ do 15. dne následujícího měsíce.  Dle novely vyhlášky o předškolním vzdělávání se úplata pro příslušný školní rok stanovuje pro všechny děti v celodenním provozu na 250. -Kč. Pro dítě, které se v souladu s paragrafem 34 ods. 9 Školského zákona nezapočítává do počtu dětí v MŠ pro účely posouzení v souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol, stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty ve výši 2/3 výše úplaty v celodenním provozu. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje z důvodu péče o dítě a pobírá dávky pěstounské péče., pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ.

O stanovení výše úplaty jsou rodiče podrobně informováni na vývěskách pro rodiče v šatnách mateřské školy.

 Děti v posledním ročníku před nástupem do základní školy úplatu neplatí.

 Při opakovaném nezaplacení  úplaty zákonný zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz mateřské školy a podle §35 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( školský zákon) může být  ředitelkou mateřské školy rozhodnuto ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

  Postup:

  1. osobní jednání se zákonným zástupcem dítěte

  2. písemné upozornění

  3. nabídka splátky dlužné částky s termínem splatnosti

  4. ukončení docházky dítěte do mateřské školy

 

 Režimové složky:

 Režimové složky přizbůsobuje mateřská škola potřebám dětí. Nutné je dodržovat dobu jídla, celodenní pitný režim, pobyt venku, u mladších dětí a u starších spavých dětí dobu odpočinku, u nespavých dětí režim nespavý s náhradními činnostmi.

 Den v mateřské škole:  

    1. 6,15 -8,00 – 8,15 scházíme se, hrajeme si

    2. 8,15- 8,45 povídáme si v kruhu a cvičíme

    3. 8,45- 9,00 svačina, hygiena

    4. 9,00-9,30  máme vzdělávací činnosti a zájmové aktivity dětí

    5.  9,30-11,30 uskutečňujeme dle počasí pobyt venku, náhradní činnosti, plánované akce

    6. 11,30 -12,00 hygiena, oběd, hygiena,

    7. 12,00-13,45  uskutečňujeme odpočinek - spavý i nespavý režim, kroužek Aj

    8. 13,30-14,00  postupně svačíme

    9. 14,00 -16,00  zájmové odpolední činnosti případně kroužky a další aktivity

                       

 Spolupráce s rodiči:

 Ředitelka mateřské školy informuje rodiče o dění v mateřské škole na schůzkách s rodiči,o schůzkách jsou rodiče informováni předem písemnou formou na vývěskách v šatnách mateřské školy.Ředitelka a učitelky denně konzultují s rodiči o potřebách dětí společně plánují a organizují akce pro děti, rodiče jsou seznámeni se ŠVP PV a jeho aktualizaci, podílí se na jeho tvorbě. Rodiče se mohou zúčastňovat mimoškolních akcí (výlety do okolí, besedy s odborníky, kulturní akce, plavání. Rodiče se podílí na sponzorství mateřské školy. MŠ spolupracuje s veřejnými institucemi.

 

Tento školní řád  je platný pro školní rok 2014/2015.

 Je závazný pro rodiče a zaměstnance mateřské školy. Součástí školního řádu je listina: Práva dítěte.

Účinnost školního řádu: od1.9.2014.